Statistik och Analys

Högutbildade saknas i Utbildningsregistret

[Publicerad 2017-06-20] Tvärtemot tidigare antaganden om att de som saknar uppgift om utbildningsnivå skulle vara lågutbildade, visar det sig i en ny studie från SCB att drygt hälften av dessa i själva verket har en eftergymnasial utbildning.

I Statistiska centralbyråns register över befolkningens utbildning (Utbildningsregistret) finns uppgifter om befolkningens utbildningsnivå och utbildningsinriktning. Totalt saknar 1,7 procent eller 80 000 personer i hela landet uppgift om utbildningsnivå. För personer födda i utlandet är andelen dock betydligt större (6,4 procent) än för gruppen födda i Sverige (0,4 procent).

I en ny studie som SCB genomfört på gruppen som saknar uppgift om utbildningsnivå visar det sig att den största delen, 53 procent, av de som saknade utbildningsnivå i själva verket har en eftergymnasial utbildningsnivå, 30 procent en gymnasial- och 17 procent en förgymnasial utbildningsnivå. Det här resultatet går tvärtemot antaganden som gjorts utifrån tidigare studier, där man trott att en majoritet av de som saknat uppgift haft en låg utbildningsnivå.

Den nya studien visar att det framförallt är hos nyligen invandrade personer som uppgift om utbildningsnivå saknas. En relativt stor andel av dessa är personer som invandrat på grund av arbete eller studier. Dessa har generellt sett en hög utbildningsnivå och SCB uppskattar nu att över hälften av personerna som registrerats med uppgift saknas har en hög utbildningsnivå.

Studien genomfördes på Utbildningsregistret 2014 och omfattar alla personer i åldern 25-64 år. Hela studien finns att läsa på SCB:s webbplats: http://www.scb.se/publikation/32413

Denna nya kunskap får betydelse när man jämför utbildningsnivå mellan olika område eller grupper, som till exempel i Göteborgsbladet. För att underlätta redovisning av statistiken har vi ibland lagt samman gruppen uppgift saknas med gruppen förgymnasial utbildning. Det är ett felaktigt antagande och rekommendationen är nu att i första hand särredovisa gruppen och hänvisa till SCB:s studie om gruppen som saknar utbildningsnivå i utbildningsregistret.