Statistik och Analys
Statistikområdet Befolkning

SCB:s befolkningsstatistik är Göteborgs officiella folkmängd
SCB:s befolkningsstatistik baseras på uppgifter om folk­bok­förda personer som Skatte­verket lämnar till SCB. Statistiken som beskriver folkbokförda personer vid respektive årsskifte (31/12) är Göteborgs officiella befolkningssiffror.

Utöver SCB:s årliga befolkningsstatistik tas befolkningssiffror fram varje månad och kvartal med hjälp av Västra Götalandsregionens källa Västfolket. Denna statistik, som också baseras på folkbokföringen, skiljer sig marginellt från stadens officiella befolkningsstatistik.

Befolkningsprognoser
Göteborg Stads befolkningsprognoser beräknas av Stadsledningskontoret i mars-maj varje år och utgår ifrån den senaste årsstatistiken avseende befolkningens storlek och sammansättning samt de senaste årens befolkningsförändringar (födda, döda och flyttningar). Bostadsbyggnadsprognoserna som används kommer från Fastighetskontoret. De antaganden som görs kring den framtida fruktsamheten och dödligheten görs i enlighet med Statistiska centralbyråns demografiska experters meningar. Antaganden kring flyttströmmar kommer utifrån diskussioner med Göteborg Stads ämnesexperter inom bl.a. bostadsbyggande, migrationsfrågor och ekonomifrågor.

Utöver en kommunprognos beräknas prognoser för 10 stadsdelsnämndsområden samt en prognos för var och ett av Göteborgs Stads 96 primärområden.

Hushåll
Hushåll i hushållsstatistiken avser bostadshushåll, det vill säga samtliga folkbokförda i en bostad tillhör samma hushåll.

Alla personer folk­bok­förs sedan 2011 på sin lägenhet istället för som tidigare enbart på fastighet, och det gör att boende i samma lägenhet kan kopplas ihop till hushåll och beskrivas statistiskt. Med lägenhet avses bostad i både fler­bostads­hus och småhus.