Statistik och Analys

Mer om statistiken

Om inget annat anges så har grundstatistiken, som tabeller, diagram och analyser baseras på, producerats av Statistiska centralbyrån (SCB). Stadsledningskontoret inom Göteborgs Stad har köpt in utvald statistik och bearbetat denna så att den ska passa organisationens behov av fakta- och analysunderlag.

Statistik är inte exakt, det finns alltid felkällor som är, eller kan uppfattas vara, av olika stor betydelse för olika användningsområden. Grundstatistikens populationsavgränsningar, variabeldefinitioner och kvalitetsaspekter finns beskrivna på SCB:s webbplats.

Statistiken från SCB avser den folkbokförda befolkningen
För att finnas med i statistiken måste man vara folkbokförd i Göteborg. Personer som inte är folkbokförda, exempelvis asylsökande personer, ingår inte i statistiken.

Årsstatistiken utgår ifrån de personer som var folkbokförda inom Göteborg den 31 december det aktuella året. 

Via folkbokföringen kopplas varje person till en lägenhet. Lägenheterna har ett lägenhetsnummer som sedan kan kopplas till en fastighet. Alla fastigheter läggs samman till basområden (också kallat nyckelkodsområde eller NYKO) som är den minsta enhet som statistik redovisas på.  

Mer om statistikens innehåll och definitioner
Under respektive statistikområde i vänstermenyn härintill (Befolkning, Arbetsmarknad, Inkomst och Utbildning samt Bostäder och Byggande) finns mer att läsa om statistiken. Här finns också variabeldefinitioner och förklaringar som berör statistiken.