Statistik och Analys

Socialt boende

I faktabladet Socialt Boende redovisas ett antal olika mått inom det boendesociala området för personer hemmahörande i Göteborgs stad.

Bladet ingår i Rätt boende-uppdraget som är ett kommungemensamt utvecklingsprojekt som ska leda till utveckling av arbetssätt för att motverka hemlöshet och minska kostnaderna för olika boendelösningar 2012-2015. Mått som redovisas i faktabladet är sökande vid Boplats, behov och insatser enligt socialtjänsten samt nettokostnader (personer från övriga Europa som saknar uppehållsrätt är inte medräknade).

Att på detta sätt samla utvalda mått inom det boendesociala området i Göteborg syftar till att öka medvetenheten och förståelsen för området och materialet är även tänkt att kunna användas som underlag vid budget- och planeringsarbetet för boendesociala insatser.

Ledningsgruppen för bostadsförsörjning för särskilda grupper har beslutat att upprätta faktabladet efter förslag från en arbetsgrupp med representanter från fastighetskontoret, stadsledningskontoret samt stadsdelsförvaltningarna Angered, Askim-Frölunda-Högsbo samt Västra Hisingen.

Hemlöshetsfrågan i Göteborg
Göteborgs Stad har flera aktörer som arbetar med hemlöshetsfrågan. Allt från uppsökande arbete till att arbeta med långsiktiga strategier för att ge fler permanent boende och stöd. Vill du läsa mer om det så klicka här.