Statistik och Analys

Hälsobladet

Hälsodata är ett faktablad som innehåller några av de viktigaste indikatorerna och nyckeltalen när det gäller folkhälsan. Dessa blad redovisas för stadsdelsnämnder (SDN) och mellanområden (även kallat folkhälsoområden).

Hälsobladet består av två sidor med statistiksammanställningar per geografiskt  område. Dessutom finns ett försättsblad med viktig information och defintioner till statistiken som finns i bladet.

Statistiken som sammanställts i hälsobladet är hämtad från flera olika källor. Nationella folkhälsoenkäten, "Hälsa på lika villkor?" och Drogvaneundersökningen är enkätstudier som besvarats av ett urval av personer. Det innebär bland annat att uppgifterna är behäftade med en urvalsosäkerhet som beror på att endast en delmängd av den population man är intressad av har besvarat enkäterna.

Antal personer som besvarat enkäterna har bedömts vara för få för att redovisning ska kunna göras på primärområdesnivå. För att ändå möjliggöra jämförelser inom SDN har en gruppering av primärområden tagits fram av utvecklingsledare inom folkhälsa i Göteborg. Dessa 30 områden benämns mellanområden och är sammansatta av ett eller flera primärområden, dock utan att skära över SDN-gränser (de ligger alltså "mellan" primärområden och SDN). 

Hälsodata 2014 är framtaget i samverkan mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Frågor kring ämnesområdet eller statistiken besvaras av
Barbara Rubinstein (förnamn.efternamn@vgregion.se).

Då det rör sig om relativt stabila indikatorer planeras nästa blad utkomma om tre till fyra år.