Statistik och Analys

Göteborgsbladet 2012

I Göteborgsbladet hittar du den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och dess delområden. Faktabladet är tänkt att snabbt ge en överblick över ett område och är samtidigt en bra hjälp när man vill jämföra olika områden.

År 2010 fick Göteborgsbladet ett nytt utseende och samtidigt förändrades innehållet gentemot tidigare år. Göteborgsbladet består av två sidor med statistiksammanställningar per område. Dessutom finns ett försättsblad med viktig information och defintioner till statistiken som finns i bladet.

Förändringar till Göteborgsbladet 2012:

  • Bostadsstatistiken har bytt datakälla. Tidigare årgångar har baserats på folk- och bostadsräkningarna 1990. I bladet 2012 används SCB som datakälla där statistiken skapats från fastighetstaxeringsuppgifter.
    Olika källor innebär tidsseriebrott och för med sig att det kan vara svårt att jämföra bostadsbeståndet över tid.
  • Tabellen som beskriver bostadsbeståndet fördelat efter antal rum har tagits bort eftersom dessa uppgifter inte längre finns tillgängliga.
  • Tabellen som beskriver bostadsbeståndet fördelat efter ägarkategori har fått en mer detaljerad indelning.

All statistik sekretessgranskas. Små värden som kan innebära en risk för att en enskild person eller persons uppgifter röjs har ersatts med "..". Alla totalsummor som redovisas är dock korrekta. På grund av en för liten befolkning redovisas inte primärområdena Högsbo och Arendal (industriområden).

Faktabladen skapas en gång per år under våren och är fria att använda, men ange källa SCB/Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad.