Statistik och Analys

Förändringar 2012

Två nya primärområden genom årets översyn av områdesindelningen

Under hösten 2011 har enheten Samhällsanalys och statistik, tillsammans med bland annat stadsdelsfövaltningarna och stadsbyggnadskontoret gjort en översyn av den geografiska indelningen i bas- och primärområden.

Detta arbete har resulterat i att flera basområden har fått nya nummer. Dessutom har något så ovanligt skett som att två nya primärområden har tillkommit. De nya gränserna gäller från och med 2012-01-01.

Nya primärområden
För att bättre kunna följa befolkningsutvecklingen i expansionsområdet på Norra Älvstranden, har förändringar skett i primärområdena tillhörande SDN Lundby. Två primärområden har delats i vardera två delar. Områdena det gäller är:

401 Brämaregården upphör och istället skapas de nya primärområdena 415 Rambergsstaden samt 417 Lindholmen.

710 Sannegården upphör och istället skapas de nya områdena 414 Kyrkbyn samt 416 Eriksberg

Justering av de nya primärområdenas storlek
I samband med primärområdesdelningen justeras även gränserna till en mer naturlig sträckning. I väster minskas primärområdet 416 Eriksberg så att det sammanfaller med Älvsborgsbrons läge. Det innebär att tre industrifastigheter och två vattenfastigheter överförs från SDN Lundby till SDN Västra Hisingen (Färjestaden 20:1, 20:5, 20:6, 728:1 och 728:3).

I öster utökas primärområdet 417 Lindholmen med ett helt basområde (40258) så att primärområdesgränsen överensstämmer med Göta Älv bron.

Se excelfil till höger för detaljer.

Övriga basområdesdelningar
Det har även skett fler delningar av basområden pga av kommande byggnation. Även detta finns i excelfilen till höger.