Statistik och Analys

Geografiska indelningar

Göteborgs geografiska områdesindelning

Statistiken för Göteborg baseras på stadens områdesindelning. I botten för detta ligger basområden (eller nyckelkodsområden, NYKO). 

Basområden
Göteborg är indelat i drygt 900 basområden vars gränser ses över regelmässigt. Översyn av primär- och basområdesgränser har tidigare skett 1980, 1985, 1990, 1996, 2001, 2005 och 2012. Syftet med översynen är att anpassa basområdesgränserna till befintlig och planerad utbyggnad av bostads- och arbetsområden.

Ett basområde består av ett antal fastigheter som ligger samlade intill varandra. Gränserna för basområdet dras i gator eller i andra naturliga gränser.

I möjligaste mån är målet att inte dela upp kvarter mellan basområden och att bebyggelsen inom ett område ska vara så homogen som möjligt.

Primärområden
Ett antal basområden bildar tillsammans ett primärområde. Gränserna har dragits med hänsyn till fysiska barriärer, markanvändning, trafik- och serviceförsörjning m.m. Totalt finns idag 96 primärområden. Förändring av primärområden görs sällan. Den senaste förändringen gjordes 2012 då två nya områden bildades på Norra Älvstranden.

Mellanområden
Ett antal primärområden bildar Mellanområden. Områdena är framtagna i samarbete med stadsdelsförvaltningarna för att skapa områden som fungerar bra ihop med stadsdelarnas verksamheter. 
Områdena skapades 2017 och tanken är löpande redovisa även historisk statistik på denna områdesindelning.

Stadsdelsnämnder
Göteborg är idag indelat i 10 stadsdelsnämndsområden (SDN), där varje SDN består av mellan 6 och 13 primärområden.

1 januari 2011 ändrades antalet stadsdelsnämnder från 20 till 10 st

Stadsdelsnämndsområdenas gränser beslutas av kommunfullmäktige.