Statistik och Analys

Befolkningsutveckling första halvåret 2017

Under det första halvåret så växte Göteborg med 3 232 invånare. Det ligger i nivå med utvecklingen de senaste åren. Befolkningsutvecklingen kännetecknas av stor utflyttning från Göteborg till övriga kommuner i Göteborgsregionen (GR) och en stor invandring. Den uppgång i antalet födda som kom som 2016 har inte fortsatt i år.

Att Sverige befinner sig i en stark högkonjunktur, den stora strömmen av asylsökande 2015 och bostadsmarknaden i Göteborg där det byggs mycket påverkar flyttströmmarna till, från och inom staden.

Befolkningsutvecklingen fram till halvårsskiftet visar på att det sannolikt kommer blir färre nollåringar (summan antalet födda och in- och utflyttningar av barn under det första levnadsåret) än vad som antagits i befolkningsprognos 2017 på kommunnivå. Det samma gäller för gymnasieåldrarna, där utvecklingen beror på hur många hur många asylsökande som kommer till staden i dessa åldrar. I övriga åldersgrupper ligger utvecklingen i stort sett i linje med befolkningsprognosen. Utvecklingen på stadsdelsnämndsnivå finns på vår hemsida under demografisk analys, -prognoser, -prognosuppföljning.

Utflyttning från Göteborg till övriga kommuner i Göteborgsregionen (GR)

Antalet personer som flyttat från Göteborg till någon av de 12 andra kommunerna i GR-området ökade till en ny toppnivå 2016. Den ökningen har fortsatt under första halvåret 2017. Förutom rent demografiska faktorer, som att det finns fler i de åldersgrupper som traditionellt flyttar till GR-kommunerna, spelar konjunkturläget sannolikt också en viktig roll och att bostadsbyggandet i GR-kommunerna ökat. Historiskt sett finns det ett tydligt samband mellan högkonjunktur och en ökad utflyttning av barnfamiljer från Göteborg.

Utflyttning första halvåren 2000-2017 från Göteborg till övriga GR-kommuner

Invandringen ökar

Invandringen ökade något under det första halvåret och var därmed den högsta under hela 2000-talet. I och med att utvandringen låg på en förhållandevis låg nivå så bidrog de utrikes flyttningarna med ett plus på 2 700 personer till den totala folkökningen.

Flyktingarna, som har fått uppehållstillstånd (kommunmottagna), står för en relativt liten del av invandringen till Göteborg hittills i år. Årets sju första månader har det kommit knappt 1 500 kommunmottagna flyktingar till Göteborg. Utöver dessa finns det 4 000 asylsökande i Göteborg som är registrerade hos Migrationsverket och väntar på besked om sin asylansökan. De asylsökande ingår inte i befolkningsstatistiken.

I sin prognos från juli har Migrationsverket sänkt antalet asylsökande som kommer att få uppehållstillstånd i år och placeras ut i kommunerna. Resterande delen av 2017 är det utredningskrävande afghanska och irakiska ärenden och många ärenden med ensamkommande barn avgöras. Sänkningen är relativt liten och kommer inte att nämnvärt påverka antaganden i kommunens befolkningsprognos.

In- och utvandring första halvåren 2000-2017

Befolkningsökning i områden med bostadsbyggande

Förutom i Västra Göteborg ökade befolkningen i samtliga stadsdelsnämnder. Störst var tillväxten i Lundby följt av Östra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo. Befolkningstillväxten beror på flera olika faktorer, flyttningar, antal födda och bostadsbyggande. Bostadsbyggandets roll blir tydlig när man ser till mindre områden som primärområden.

Totalt färdigställdes drygt 1 200 bostäder i Göteborg första halvåret 2017. De fyra primärområdena med störst befolkningstillväxt, Kvillebäcken (+323), Billdal (+245), Gamlestaden (+234) och Kärralund (+209) är också de områden där bostads-byggandet var som störst. I Gamlestaden påverkades inflyttningen även av bostadsbyggande som blev klart i slutet av förra året.

Befolkningstillväxt på stadsdelsnämnder första halvåret 2017