Statistik och Analys

Befolkningsprognoser

Göteborg Stads befolkningsprognoser beräknas av Stadsledningskontoret i mars-maj varje år. Utöver en kommunprognos beräknas prognoser för 10 stadsdelsnämndsområden samt en prognos för var och ett av Göteborgs Stads 96 primärområden. Prognoserna används för planering av kommunala verksamheter och strategisk planering. Dessutom ingår befolkningsprognoserna i stadens ekonomiska resursfördelningsmodell.

Befolkningsprognoserna utgår ifrån den senaste årsstatistiken avseende befolkningens storlek och sammansättning samt de senaste årens befolkningsförändringar (födda, döda och flyttningar). Bostadsbyggnadsprognoserna som används kommer från Fastighetskontoret. De antaganden som görs kring den framtida fruktsamheten och dödligheten görs i enlighet med Statistiska centralbyråns demografiska experters meningar. Dessutom tar vi hänsyn till förlossningsprognoser från Västra Götalandsregionen. Antaganden kring flyttströmmar baseras bland annat på diskussioner med Göteborg Stads ämnesexperter inom bl.a. bostadsbyggande, migrationsfrågor och ekonomifrågor.

Svårigheter med att beräkna befolkningsprognoser

Vid arbete med befolkningsprognoser är det givetvis viktigt att tänka på att det aldrig med säkerhet går att fastställa befolkningens framtida storlek och sammansätting. Även om vi utifrån kunskap om sociala, ekonomiska, politiska och andra förhållanden försöker förutse dödlighet, fruktsamhet och flyttningar de närmaste åren, så finns det alltid inslag av osäkerhet i dessa antaganden. Eftersom faktorer som vi har begränsad kunskap om påverkar den demografiska utvecklingen så är befolkningsprognoser behäftade med en osäkerhet som växer med tiden.

Bostadsbyggande

En faktor som kan påverka prognosernas tillförlitlighet är att förväntad nyproduktion av bostäder (antalet planerade bostäder) och faktiskt bostadsbyggande (antalet färdigställda bostäder) kan skilja sig åt. Dessutom är det ofta svårt att exakt bedöma inflyttningsdatum i nyproducerade bostäder.

Det finns flera osäkerhetsfaktorer kring det framtida planerade bostadsbyggandet. Den ekonomiska utvecklingen kan exempelvis påverka viljan hos byggherrar att investera, överklagande av planprojekt kan medföra att byggplaner måste skjutas på framtiden osv. Sammantaget så innebär detta att de byggplaner som fastställs ett visst år nästan alltid överskattar det framtida faktiska byggandet som sker. Speciellt gäller detta byggprojekt som ligger några år fram i tiden.

 

Information

Så beräknas prognoserna

Prognosuppföljning
En excelfil för uppföljning av prognosen. Innehåller kvartalsfolkmängden och de två senaste årens prognoser för SDN och Göteborg totalt.
Filen uppdateras i början av februari, maj, augusti och november varje år.

Ladda hem filen