Statistik och Analys

Primärområdesprognosen 2017

Nu är primärområdesprognosen för 2017-2021 klar.
Läs kommentarerna till prognosen, eller gå direkt till sifforna i databasen.

Det finns också allmän information om hur prognosen tas fram.

Om årets prognos
Befolkningsprognoserna och annan statistik avser folkbokförda personer. Asylsökande personer räknas inte med i prognoserna. I början av juli 2017 fanns det enligt Migrationsverket cirka 4 000 asylsökande i Göteborg.

För vissa primärområden kommer förändringarna att vara stora jämfört med förra årets prognos. Nedan nämns några saker som är viktiga att tänka på när man studerar årets delområdesprognoser.

Under den kommande femårsperioden är det planerade bostadsbyggandet mycket stort, både i Göteborg och kommunerna närmast runt staden. Bostadsbyggandet påverkar inte bara de områden där det byggs, utan hela staden eftersom de som flyttar in i nya bostäder i stor utsträckning kommer från andra delar av staden. Områden med ett lågt eller inget byggande kommer att ha en svagare befolkningsutveckling än vad som tidigare antagits.

De aktuella bostadsplanerna innehåller många studentbostäder, tillfälliga bostäder och små lägenheter i flerbostadshus. Det är bostäder som de senaste åren attraherat mindre hushåll och mycket få familjer med barn. Det innebär att antalet boende och antalet barn per ny lägenhet i många fall kommer bli lågt.

Den stora ökningen av antalet asylsökande under det andra halvåret 2015 har ingen motsvarighet i modern tid. Därefter har förutsättningarna för asylsökande förändrats och antalet har sjunkit kraftigt. De senaste årens stora variationer i Migrationsverkets prognoser över antal asylsökande och kommunmottagna visar hur stor osäkerheten är för dessa grupper. Osäkerhet finns även när det gäller hur många av de asylsökande som kommer att få uppehållstillstånd och därmed räknas in i stadens folkmängd. Osäkerheten gäller även var i staden gruppen kommer att kunna bosätta sig.

För tillfället befinner Sverige sig i en stark ekonomisk konjunktur. Utflyttningen från Göteborg till övriga Göteborgsregionen har de senaste åren ökat. En försämrad konjunktur kan snabbt komma att påverka dessa och andra flyttströmmar.